Sonel PRS-1

פרוב בדיקת התנגדות

אם אתה משתמש בבידוד האתר כאמצעי הגנה מפני התחשמלות, עליך לבדוק את עמידות הבידוד של רצפות וקירות עם מכשיר מדידה מתאים. PRS-1 מעוצב כמשולש שווה צלעות ונעשה על פי ההנחיות הניתנות בתקנים HD 60364-6 ו-EN 1081. רגלי הגשושית נעשו עם תערובת גומי מיוחדת; לכל רגל יש התנגדות נפח של 5 kΩ או פחות וקשיות בטווח שבין 50 ל-70 IRHD. עם לחץ מתאים על הגשש, תקבל שטח מגע של כ-900 מ”מ עם התוכנית הנבדקת.

320.00 לא כולל מע"מ

במלאי

במלאי