Omicron CMC353 RelaySimTest

תוכנה לבדיקת הגנות

פתרון התוכנה שלנו לבדיקות הגנה מבוססות מערכת, RelaySimTest, מבצע בדיקות ללא תלות בסוג הממסר, יצרן הממסר ומציע הגדרות פרמטר נרחבות. הוא מתמקד בהתנהגות הנכונה של מערכת ההגנה על ידי הדמיית אירועים מציאותיים במערכת החשמל.

ניתן להזמנה מראש